ხელშეკრულება

• ვებგვერდი pina.ge წარმოადგენს შპს ელგუპერი-ის (ს/კ 405234580) საკუთრებას.
• შეკვეთის განთავსებამდე გთხოვთ გაეცნოთ ხელშეკრულების პირობებს.
• პირობებთან დაკავშირებით შეკითხვის არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: info@pina.ge; ტელ: 592 097 888.

ხელშეკრულების მხარეები

• pina.ge ( შპს ელგუპერი (ს/კ 405234580) – გამყიდველი.
• ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც შემოდის ვებ-გვერდზე – მყიდველი.

მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

• გამყიდველი ვალდებულია:

• მყიდველს გადასცეს ნივთობრივი და უფლებრივი ნაკლისაგან თავისუფალი ნივთი.
• ნივთი უნაკლოა თუ იგი შეესაბამება მხარეთა შორის შეთანხმებულ ხარისხს.
• ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად მიაწოდოს მყიდველს ნივთი და გადასცეს საკუთრების უფლება.

• გამყიდველს უფლება აქვს:

• მოითხოვოს მყიდველისგან მივთის ღირებულების გადახდა, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
• მოითხოვოს მყიდველისგან მის მიერ შეკვეთილი ნივთის დროული მიღება.
• მოითხოვოს მყიდველისგან ხელშეკრულების პირობების სრული და ჯეროვანი შესრულება.

მყიდველი ვალდებულია:

• ხელშეკრულების პირობების თანახმად გადაიხადოს ნივთის ღირებულება.
• დროულად მოახდინოს მისთვის მიწოდებული ნივთის მიღება.

მყიდველს უფლება აქვს:

• მოითხოვოს ნივთობრივი და უფლებრივი ნაკლისგან თავისუფალი ნივთის გადაცემა.
• მოსთხოვოს გამყიდველს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად ნივთის მიწოდება.

გადახდის წესი და მიწოდება

• გადახდა წარმოებს უნაღდო ანგარისწორებითა და განვადებით.
• გამონაკლის შემთხვევაში შესაძლებელია ნაღდი სახით ანგარიშსწორება.

მიწოდების პირობები

• ნივთის მიწოდება ხორციელდება მთელი საქართველოს მაშტაბით;
• ნივთი მყიდველს ეგზავნება, მყიდველსა და გამყიდველს შორის შეთანხმებულ მისამართზე;
• შეკვეთის 12:00 სთ-მდე გაფორმების შემთხვევაში, პროდუქტს მიიღებთ იმავე სამუშაო დღეს;
• შეკვეთის 12:00 სთ-ის შემდეგ გაფორმების შემთხვევაში, პროდუქტს მეორე სამუშაო დღეს მიიღებთ;
• ნივთის მიწოდების ღირებულება 7 ლარი.

მიწოდება საქართველოს მაშტაბით

• ნივთი მყიდველს ეგზავნება, მყიდველსა და გამყიდველს შორის შეთანხმებულ მისამართზე;
• მიწოდება განხორციელდება შეკვეთის გაფორმებიდან 2-5 სამუშაო დღის განმავლობაში (დამოკიდებულია რეგიონზე);
• ნივთის მიწოდების საფასური განისაზღვრება ინდივიდუალურად, მყიდველთან შეთანხმებით.

ექსპრეს მიწოდება

• სამუშაო დღის 15:00 საათამდე მიღებული შეკვეთის ჩაბარება მოხდება 2-3 საათში;
• ექსპრეს სერვისით სარგებლობის ღირებულება 15 ლარი;
• ექსპრეს სერვისით სარგებლობისთვის საჭიროა შეკვეთის დადასტურების დროს ოპერატორს განუცხადოთ რომ გსურთ „სწრაფი მიწოდების“ სერვისით სარგებლობა.

გარანტია

• ნივთის შეძენისას პროდუქტის სერიული ნომერი ებმება მომხმარებლის ინვოისს ელექტრონული აღრიცხვისთვის. კომპანიის მხრიდან გაიცემა ბეჭდური ან ელექტრონული საგარანტიო ტალონები;
• საგარანტიო მომსახურება მოიცავს შემდეგს:
• საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან;
• საგარანტიო მომსახურებისათვის გვიკავშირდებით საგარანტიო ტალონზე მითითებულ ნომერზე;
• ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში შეძენიდან სამი დღის განმავლობაში ნივთი ექვემდებარება შეცვლას;
• ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში შეძენიდან სამი დღის გასვლის შემდეგ ნივთი ექვემდებარება შეკეთებას;
• ქარხნული წუნის დაფიქსირების შემთხვევაში, ნივთის შეცვლა მოხდება შესაბამისი პროცედურების დასრულებისთანავე ( არაუგვიანეს ერთი თვისა);
• ნივთი მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს დაუზიენებელი ყუთით, სრული შეფუთვით, კომპლექტაციითა და ყოველგვარი მექანიკური დაზიანების გარეშე;
• საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ტალონი, რომელიც შეიცავს პროდუქტის გაყიდვის თარიღს, პროდუქტის ბრენდს, მოდელს, მაღაზიის ბეჭედსა და ხელმოწერას;
• თუ სერვისცენტრში ვერ ხერხდება ნივთის შეკეთება 30 დღის განმავლობაში, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას;
• შეცვლის დროს მაღაზია ხელმძღვანელობს ამ მდგომარეობის დადგომის თარიღისთვის შესაცვლელი პროდუქტის საბაზრო ღირებულებით. ბალანსი შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც იმავე ასევე სხვა კატეგორიის პროდუქციაში გადასაცვლელად.

პროდუქტის შეცვლა

1. პროდუქტის შეცვლა შესაძლებელია: მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ ტექნიკური მახასიათებლების აღწერასა და მის ვიზუალურ მხარეს.
2. გამყიდველი არ ცვლის პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი აღარ მოგწონთ, საჭიროდ აღარ მიიჩნევთ მის ფლობას, არ ამართლებს თქვენს მოლოდინს და სხვა მსგავსი მიზეზების გამო;
3. გამყიდველი არ ცვლის ნივთს იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველმა, მისი მიღება – ჩაბარების დროს, არასათანადოდ შეამოწმა პროდუქტი
4. გამყიდველი არ ცვლის ნივთს თუ მას აღენიშნება მექანიკური დაზიანება.
5. გამყიდველი არ ცვლის ნივთს თუ დაზიანებულია შეფუთვა, აკლია ინსტრუქცია(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ნივთს აღენიშნება გარეგანი მოხმარების კვალი, დაშლილია თვითნებურად, შეცვლილია სხვა პროდუქტით ან არ აქვს სრულად წარმოდგენილი კომპლექტაცია.
6. პროდუქტის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, თუ:

გასულია საგარანტიო ვადა;

• სერიული ნომერი არ ემთხვევა მომხმარებლის მიერ შეძენილ პროდუქტს;
• ნივთს აღენიშნება მექანიკური, თერმული ან წყლის მიერ მექანიზმში შეღწევისაგან გამოწვეული დაზიანება;
• პროდუქტის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად;
• ნივთი დაზიანდა არასწორი ექსპლოტაციის გამო;
• თუ ნივთი არაა საწარმოო ან კომერციული დანიშნულების და დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენებისას;
• პროდუქტის დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით (მაღალი დენის მოვარდნა);
• ნივთი შეკეთებულია ან “გახსნილია” თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრების მიერ;
• ნივთი დაზიანდა მესამე პირის მიერ არასწორი მონტაჟის ან ჩართვის დროს. არ იქნა გათვალისწინებული სამომხმარებლო ინსტრუქციაში არსებული საექსპლუატაციო პირობები;
• აქსესუარებზე (მათ შორის: ელემენტი, აკუმულატორი, თავაკი, ყურსასმენი, დამტენი მოწყობილობა და სხვა) არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები;
• მოწყობილობის სახარჯი მასალები გამოყენებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევით;
• გაითვალისწინეთ: საგარანტიო პირობა ვრცელდება პროდუქტის ძრავსა და მის შემადგენელ არსებით/მაკოპლექტებელ ნაწილებზე.

სხვა დებულებები

• ბანკის მიერ მიღებული, დამტკიცებული და მომხმარებლის მიერ დადასტურებული (ხელმოწერილი) განვადება არ ექვემდებარება გაუქმებას;
• შესაძლებელია ნივთის გადაცვლა იგივე ღირებულების ნივთში;
• იმ შემთხვევაში თუ კლიენტს თანხა გადახდილი აქვს და ვერ ხდება ნივთის მიწოდება დათქმულ დროსა და ვადაში, კლიენტს უფლება აქვს მოითხოვოს თანხის უკან დაბრუნება;
• ტელეფონით მიღებულ და დადასტურებულ შეკვეთას თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს, როგორც ინტერნეტით ვებ. გვერდიდან ან სხვა წერილობითი ფორმით მიღებულ შეკვეთას;
• გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თითოეული თქვენს მიერ დაფიქსირებული შეკვეთის მომარაგებასა და მოწოდებაზე იხარჯება ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი, ამიტომ კარგად დაფიქრდით და ისე განათავსეთ შეკვეთა, რომ არ ჰქონდეს ადგილი “გადავიფიქრე” სტატუსს;
• თუ დასტურის შემდეგ მაინც გააუქმებთ შეკვეთას, დაგეკისრებათ ჩვენი მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ნივთის ღირებულების 11%-ის ოდენობით.

კონფედენციალურობის პოლიტიკა

• კომპანია მომხმარებელებზე ზრუნვის პოლიტიკას მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს, ჩვენთვის განსაკუთრებულ პრიორიტეტს კონფიდენციალურობის დაცვა წარმოადგენს;
პერსონალური მონაცემების დამუშავების ერთ-ერთ მიზანს, მომხმარებლებისათვის საიტით სარგებლობის გამარტივება წარმოადგენს;
• პერსონალურ მონაცემთა დამუშვება, გვეხმარება ახალი პროდუქტებისა და სერვისების დანერგვაში, მომსახურე ბანკის მიერ განვადების დამტკიცებასა და გადახდების მართვაში, ასევე თქვენს პრეტენზიებსა და შენიშვნებზე რეაგირებაში, ჩვენი ვებ-გვერდის და ზოგადად სისტემის არასათანადო გამოყენების და დანაშაულის პრევენციაში, როგორც ჩვენი ასევე თქვენი კანონიერი ინტერესების დაცვისათვის;
• მონაცემთა შეგროვება ხდება, როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით/ ავტორიზაციას გადიხართ ჩვენს ვებ-გვერდზე;
• პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის დაპირებისამებრ, აღნიშნულ მონაცემებს იცავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი;
• კანონმდებლობის თანახმად, თქვენ უფლება გაქვთ, მოგვთხოვოთ ინფორმაცია თქვენი მონაცემების დამუშავების თაობაზე. თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ შემდეგი ინფორმაცია:
• თქვენს შესახებ რომელი მონაცემები მუშავდება;
• მონაცემთა დამუშავების მიზანი;
• მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი;
• ვის გადაეცა თქვენი მონაცემები;
• მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი;
• თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ მოითხოვოთ ჩვენს მიერ დამუშავებული ინფორმაციის ასლი;
• კანონმდებლობის საფუძველზე გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების გასწორება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება თუ ის არასრულია, არაზუსტია ან მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ;
• საყურადღებოა, რომ pina.ge-ს მიერ ინფორმაციის დამუშავება არ არის მიმართული თქვენი ინტერესების შელახვისაკენ;
• ვებ-გვერდის სერვისებით და პროდუქტებით სარგებლობა ჩვენი პოლიტიკის თანახმად არ არის გამიზნული და მიმართული 18 წელს მიუღწეველი პირებისათვის, ამიტომ თუ თქვენ არ ხართ სრულწლოვანი, თქვენ არ გაქვთ ისარგებლოთ ჩვენი სერვისებითა და პროდუქტებით სრულწლოვანების მიღწევამდე;
• რაც შეეხება პერსონალური ინფრომაციის შენახვის ვადას, კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული;
• მონაცემების შენახვა მოხდება რეგისტრირებული მომხმრებლის მიერ მისი პრიფილის გაუქმებამდე, მოთხოვნის საფუძველზე;
• სურვილისამებრ თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ, თქვენი პერსონალური ინფორმაციის კორექტირება ან წაშლა, ამისათვის მოგვწერეთ ელ-ფოსტაზე info@pina.ge-ზე;
• „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის თანახმად თქვლ უფლებამოსილი ხართ მიიღოთ ყველა ზემოაღნიშნული მონაცემი.

გთხოვთ გაეცანით ყურადღებით საგარანტიო მომსახურების პირობებს, რათა მომავალში თავიდან აირიდოთ მოსალოდნელი გაუთვალისწინებელი უსიამოვნებები.